Asociace pro vodu v krajině České republiky, z. s.

Projekt: Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje - rozvoj II

Technologické předvídání v zrcadle koronavirové krize

Jan Čermák

Asociace pro vodu v krajině České republiky, z.s.

Foresight a koronovirová krize.

Koronavirová krize, způsobená virem SARS-CoV-2 šokovala svět, protože odhalila jeho, doposud nevnímaná, zranitelná místa. Pandemie si ke konci dubna 2021 celosvětově již vyžádala životy téměř 3 milionů obětí a vede k narůstajícím ekonomickým, sociálním a psychologickým obtížím.

Ještě v období „předkoronavirovým“ EK začala používat Foresight při tvorbě politiky EU jako základního nástroje („kompasu“) při koncipování všech důležitých okruhů budoucího vývoje EU, jimiž jsou sociální, ekonomický a digitální rozměr, geopolitická a zelená dimenze i monitorování odolnosti. Na úrovni EU byly ustanoveny řídící panely pro odolnost, bylo zahájeno postupné zpracování Tematické strategické prognostické agendy apod.

Aplikaci Foresightu v posledním desetiletí stále intenzívněji propaguje a podporuje UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) zejména prostřednictvím rozsáhlé a průběžně rozvíjené příručky The Foresight Guide i s pomocí popularizačních a vzdělávacích aktivit mezinárodního sdružení FERN (Foresight Education and Research Network), realizovaných ve spolupráci s Foresight University.

EU – Zpráva o strategické prognóze 2020

Principiální role Foresightu je zdůrazněna v rozsáhlém materiálu EU „Zpráva o strategické prognóze 2020 – zmapování kurzu směrem k odolnější Evropě“. Tato zpráva vychází z politických pokynů, stanovujících strategické dlouhodobé směřování k dosažení přechodu k „zelené, digitální a spravedlivé Evropě“, která se má do roku 2050 stát „prvním klimaticky neutrálním kontinentem, odpovídajícím digitálnímu věku“.

Ve zprávě je uvedena analýza odolnosti EU v reakci na koronavirovou krizi v kontextu zrychlení nebo zpomalení příslušných megatrendů-dlouhodobých hnacích sil, které budou pravděpodobně mít velký vliv na budoucnost. Je také poukázáno, jak mohou inovované politiky zlepšit odolnost zmírňováním zranitelnosti a posilováním kapacit. Je zdůrazněna potřeba budování aliancí pro rozvoj nových technologií a pro investice do přechodu k zelené a digitální ekonomice.

Foresightová agenda v roce 2021 zahrnuje činnosti horizontálního předvídání i tematická cvičení zaměřená na budoucnost, jimiž jsou:

 • otevřená strategická autonomie
 • budoucnost pracovních míst a dovedností pro zelený přechod a v něm prohloubení partnerství mezi digitálními a zelenými přechody

Předpokládá se, že tato agenda přinese dynamickou perspektivu synergií a kompromisů mezi politickými cíli EU, čímž zabezpečí soudržnost politik EU.

Centrum Megatrends je nástrojem předpovědí v EU navržených a používaných v rámci aktivit kompetenčním střediskem Foresight. Megatrendy – Megatrends Hub jsou dlouhodobé globální hnací síly (megatrendy), které jsou v současnosti pozorovatelné a u nichž je pravděpodobné, že budou mít významný vliv i po několik desetiletí. Megatrends Watch Institute identifi koval 10 megatrendů, které v příštím desetiletí významně transformují globální prostředí.

Aby bylo možné zajistit fungování megatrendu, Společné výzkumné středisko (JRC) angažuje špičkové experty ze svých výzkumných týmů, tak, aby bylo v maximálním rozsahu zabezpečeno získání relevantních a kvalitních informací z řady autoritativních a ověřených zdrojů. Tento proces je kontinuální, čímž je trvale zabezpečena aktuálnost získávaných informací. Obsah každého megatrendu je pak výstižným shrnutím širokého spektra poznatků, dokumentujících minulý a současný vývoj trendů, doplněným údajem o rozsahu názorů, které mohou mít různé zúčastněné strany na jeho budoucí vývoj. Je to nástroj na podporu refl exe budoucnosti a nevyjadřuje jakékoliv stanovisko Evropské komise. Kromě toho webová stránka využívá mnoho zdrojů, mimo jiné i výzkum a publikace Evropské komise.

Global Megatrends

Global Megatrends je multidisciplinární výzkumná iniciativa, řešená Megatrends Watch Institute (MWI), což je nezávislý prognostický think tank, věnovaný výzkumu a studiu globálních megatrendů a jejich dopadu do budoucnosti. Cílem této výzkumné výzvy je studovat a předjímat svět zítřka. Prostřednictvím tohoto výzkumného úsilí jsou identifi kovány a vyhodnocovány budoucí trendy vývoje, které pravděpodobně nastanou a budou transformovat budoucí svět. MWI usiluje o neustálý výzkum a porozumění vývoji megatrendů s cílem

přinést podrobné analýzy umožňující strategické rozhodování. Pravidelně, na měsíční, čtvrtletní nebo roční bázi, jsou zpracovávána pro konkrétní klienty „na míru šitá“ hodnocení strategické prognózy, která poskytují spolehlivé údaje a analýzy trendů.

V současné době je MWI zaměřen na globální ekonomické a průmyslové výhledy

Globální ekonomický výzkum a monitorování

 • poskytuje ekonomický výzkum a analýzu trhů, sledující vývoj globální ekonomiky a fi nančních trhů.

Výstupem jsou

 • globální ekonomické ukazatele a trendy, poskytující přehledné snímky ekonomiky založené na nejnovějších datech a ukazatele pohánějící globální ekonomiku
 • výsledky výzkumu dynamiky trhů a jejich trendů a výkonnost akciového trhu
 • přizpůsobené řídicí panely finančních trhů.

Globální průzkum a monitorování průmyslu

 • poskytujte poznatky a analýzy o průmyslových odvětvích (podle zeměpisných a globálních oblastí) za účelem identifikace potenciálních výhodných oblastí a odhalení budoucích trhů.

Výstupy

 • Foresight možností průmyslového uplatnění – (odvětvové postřehy a tržní trendy)
 • strategie uvnitř a analýzu průmyslových odvětví, odhalení tržních trendů a konkurenční inteligence

Uvedené analýzy mohou být signálem k realizaci průlomových průmyslových inovací a technologického pokroku. Díky těmto průzkumům a analýzám může dojít k uplatnění zcela nových, vysoce inteligentních technologií a inovací, které mohou změnit celá odvětví

Global Megatrends 2050

Global Megatrends 2050 je dlouhodobější multidisciplinární výzkumná iniciativa instituce Megatrends Watch Institute (MWI), jejímž cílem je studovat a předvídat svět zítřka. Prostřednictvím tohoto výzkumného úsilí probíhá posouzení budoucích trendů a vývoje, které pravděpodobně nastanou a které budou transformovat svět v příštích desetiletích. Současné a budoucí globální megatrendy jsou definovány pěti odlišnými ale vzájemně propojenými pilíři, jimiž jsou:

 • rychle se měnící demografické údaje
 • nedostatek přírodních zdrojů
 • vznik nových globálních ekonomických mocností
 • exponenciální technologický pokrok
 • stále rostoucí krize životního prostředí a změny klimatu

Výzkumné procesy jsou založeny na důkladné analýze globálních megatrendů a jejich potenciálních dopadů na společnost a životní prostředí. Motem těchto aktivit je skutečnost, že svět se nachází v kritické periodě, ve které se starý systém lidského vývoje hroutí a rodí se nový. Pouze bude-li důkladně prozkoumáno a pochopeno, jak megatrendy přetvářejí dnešní svět, bude možné reálně předvídat pravděpodobný průběh budoucích desetiletí a přizpůsobit strategie tak, aby byla zajištěna udržitelnost podmínek přijatelného života světové populace.

Uplatnění Foresightu v České republice

V České republice je obecně nízká povědomost o možnostech využití Foresightu, který také proto není systémově uplatňován. Tuto skutečnost prozatím významněji neovlivnila ani coronavirová krize.

Také v ČR je stále silněji vnímána potřeba zvýšení odolnosti kritické infrastruktury, vodních a energetických zdrojů i digitálních datových systémů a centrálních inteligenčních systémů a také rozvoj ostrovních systémů sídlišť a měst atd. I v ČR je zřejmé, že udržitelnost stávající úrovně života obyvatel nebude možná bez systematické inovace odolnosti výše zmíněných i dalších systémů.

Dílčí konkrétní aktivity a projekty k nezbytnému zvyšování odolnosti na různých pracovištích probíhají živelně, izolovaně, bez širší věcné návaznosti, bez metodické jednotnosti, která by zaručila možnost jejich provázání atd. V současné době je obtížné odhadovat, jak rychle najdou i v ČR širší uplatnění v EU již úspěšně aplikované inovativní přístupy a metody včetně Foresightu.