Asociace pro vodu v krajině České republiky, z. s.

Projekt: Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje - rozvoj II

Projekt TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO UDRŽITELNÉ VODNÍ ZDROJE - ROZVOJ II

Cílem projektu je zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích cestou další prohlubování koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v oblasti VaVaI. Jedním z nástrojů, sloužících k rozvoji mezioborových týmů expertů z různých výzkumných organizací jsou polostrukturované dotazníky, které zpřesňují přehled o disponibilitě a zájmu respondentů o práci v kombinovaných ad hoc týmech. Touto cestou jsou také získávány podklady k expertním analýzám apod. Velmi nepříznivá je v oblasti přírodních věd mezinárodní spolupráce. Proto dalším cílem je její podpora, iniciace zejména formou účasti na projektech programu H2020 a dalších evropských programů. Tento cíl bude podpořen dalším zintenzívněním spolupráce s relevantní ETP, kterou je European Water Platform (WssTP), v níž jsme aktivními členy, podíleli jsme se na tvorbě strategického materiálu Blue Print, formulujeme náměty témat pro další výzvy H2020 apod. Prostřednictvím WssTP komunikujeme i s dalšími potenciálními partnery v EU. Ve zintenzívnění spolupráce s Asociací inovačního podnikání ČR budeme hledat možnosti užší spolupráce s podnikatelskými subjekty. Bariéry rozvoje užší kooperace jak v rámci ČR, tak směrem k zahraničí jsou i v postojích některých míst státní správy, TP UVZ se bude snažit cílenými propagačními akcemi tento stav zvrátit. Mezi hlavní cíle patří rozvoj a sdílení znalostí a informací a propagace inovativních přístupů a postupů. Mezi principiální aktivity bude další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů reflektující rychle se rozvíjející znalostní základnu a současně vznikají nová témata k řešení. Důležitou a tradiční aktivitou je iniciace dalších výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných v SVA a IAP jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj. Zvýšená pozornost bude věnována publicitě a propagaci výsledků TP UVZ.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.