Vítejte na stánkách Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje.

Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje (TP UVZ)

 

byla založena dne v roce 2009 (v souladu s iniciativou Evropské komise COM 2004 353 final);

– je sdružením právnických osob, které je zastupováno Asociací pro vodu v krajině ČR;

– je aktivním členem evropské TP–WssTP (Water Supply and Sanitation Technology Platform).

Dlouhodobé cíle TP UVZ:

– přispění k rozvoji společných vizí a k definování priorit výzkumu a inovací v oboru;

snižování fragmentace v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a rozvoj kooperace mezi různými VaVI pracovišti v ČR;

– prosazování holistického a interdisciplinárního přístupu v aplikovaném výzkumu;

– zkvalitňování informovanosti o současných poznatcích ve výzkumu a praxi v zahraničí;

– zlepšování implementace poznatků získaných na pracovištích výzkumu, vývoje a inovací do praxe;

– zapojování českých subjektů do mezinárodní kooperace.

Věcně se TP UVZ zaměřuje zejména na management vody (a půdy) v krajině s ohledem na klimatickou změnu v návaznosti na zemědělské i nezemědělské využití krajiny, dále se věnuje opakovanému využití a recyklace vody v průmyslu, rozvíjí systémy k podpoře rozhodování a monitorování, inteligentní technologie.

Pro své členy TP UVZ zabezpečuje a podporuje:

– iniciaci a zakládání a koordinaci výzkumných a inovačních projektů;

vyhledání a realizaci zahraničních kontaktů, zabezpečování členství a uplatnění expertů organizací, které jsou členy TP UVZ, v různých evropských pracovních komisích, konsorciích apod.;

– pořádání seznamovacích akcí se zahraničními potenciálními partnery v konkrétních oborech (Matchmaking Event);

asistence při využívání evropských burz („members’ brokerage event“), které umožňují nalézt spoluúčast na evropských projektech (podmínkou napojení je propojení na evropskou TP – WssTP prostřednictvím TP UVZ, která je jejím přispívajícím členem);

– nominace expertů do evropských pracovních týmů a akčních skupin;

– pořádání konferencí, workshopů, přednášek a seminářů, vzdělávacích kurzů a školících programů a odborných exkurzí v souladu s potřebami a zájmy členů a partnerů TP UVZ

odborné poradenství a odborných informací, mentorink a další podle aktuální potřeby.

Členy TP UVZ jsou podnikatelské subjekty, neziskové organizace, státní podniky povodí, výzkumné instituce, univerzity, vyšší odborné školy, klastr CREA Hydro&Energy o. s.

Partnery TP UVZ jsou Asociace inovačního podnikání ČR a Zdravotní ústav.

 

 

Stručný přehled aktivit Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje v roce 2014

 

1. Iniciováno 11 projektů – VaV, I – (Norské fondy, TAČR, MŠMT), které podali členové AVK ČR.

2. Vypracování a vydání 7 učebních textů – skript – pro UJEP – FŽP (v rámci projektu ENVIMOD)

3. Odborné exkurze (dvě domácí – jedna zahraniční – aktivní účast na 2 workshopech v Bruselu + revitalizace řeky ISAR + veletrh IFAT ) pro studenty FŽP – UJEP (v rámci projektu ENVIMOD)

4. Dvanáct workshopů v ČR (z toho 5 včetně zahraničních expertů, které identifikovala a zabezpečila TP UVZ).

5. Dva workshopy v Bruselu s mezinárodní účastí, které se uskutečnily ve spolupráci s agenturou CZELO, odborné powerpointy prezentovalo 7 expertů TP UVZ a vybraní zahraniční

účastníci:

5.1. Workshop, konaný dne 5.5.2014: „Current Challenges and Opportunities in Environmental Water Research (mimo jiné se aktivně zúčastnili Robert Schröder – Policy

Officer, Protection of Water Resources, DG Environment, European Commission, Durk Krol, Director, Water Supply and Sanitation Technology Platform a Jesus Ciurana, Technical Officer, ACQUEAU).

5.2. Workshop, konaný dne 6. 5. 2014: „Tackling Challenges in Environmental Water Research – International and Regional Cooperation“ (velmi aktivně vystupovali také: Pieter de Jong , Liaison Officer, Wetsus, Esteban Pelayo Villajero, Representative, Murcía region, Tobias Midtgaard Frich, Representative, Central Denmark a Karin Lukas–Eder The Bavarian Research Alliance Representative, Brussels Office)

6. Dvě celostátní konference (1 mezinárodní) – spoluúčast se členy TP UVZ.

7. Devět odborných studií, které sloužily jako podklad pro vypracování projektů, iniciovaných TP UVZ.

8. Aktivní činnost členů Rady expertů AVK ČR v czech bcsd – Pracovní skupině 5 – Vodní hospodářství.

9. Odborné posudky a oponentní vyjádření pro TAČR, činnost v komisích aj.

10. Doporučující odborná vyjádření pro členy AVK ČR a TP UVZ k jejich žádostem o veřejnou podporu projektů podávaných spolu se žádostmi o veřejnou podporu.

11. Konference „Voda jako faktor konkurenceschopnosti ČR – příležitosti a rizika“ (společně s czech bcsd): 3. 12. 2014 – místo konání Praha.

12. Publikace (kompendium) „Bezpečnost a rizika vodohospodářské infrastruktury“ (společně s czech bcsd): 11/2014.

13. Ustavující setkání Pracovní skupiny Podzemní vody 11/2014 – Praha.

14. Matchmaking Event – pracovní setkání zástupců českých a evropských subjektů a zajímajících se o spolupráci ve společných projektech v oblasti bezpečnosti podzemních vod – místo konání: varianta 1: Brusel, varianta 2: Praha – termín je upřesňován (11/12 2014, nebo 1/2 2015 – podle možností zahraničních partnerů).

15. Dva celodenní semináře pro studenty a pedagogy UJEP Ústí nad Labem – témata a) Možné budoucí dopady klimatické změny, b) Voda jako kritická infrastruktura v ČR a EU a související příležitosti a hrozby. – místo konání Ústí nad Labem – termíny jsou upřesňovány.

 

Noví zájemci o členství mohou požádat o přihlášku i o další informace u Ing. Jana Čermáka, managera projektu na mebis@mebis.cz a na tel. 603 936 771