Otázky členství jsou předmětem článku VI. Smlouvy o sdružení:

 

VI. Členství v sdružení, členské vztahy a zánik členství

 

1. Členství v TP UVZ vzniká podpisem této smlouvy.

 

2. Členství v TP UVZ je dobrovolné. Do TP UVZ lze volně přistoupit i vystoupit . Novými členy    mohou být právnické i fyzické osoby, které mají zájem  vyvíjet nebo připravovat aktivity v oblasti udržitelných vodních zdrojů a/anebo se na nich finančně či personálně podílet v rámci TP UVZ.

 

3. Každý člen TP UVZ má možnost ovlivňovat organizační strukturu a strategické řízení TP UVZ Jeho zástupci mohou být voleni do Projektové rady a Správní rady. Přijetí nového člena schvaluje Projektová rada.

4. Členství v TP UVZ vzniká dnem rozhodnutí Projektové rady  TP UVZ o přijetí za nového člena.

5. Jestliže člen prokazatelně působí proti zájmům TP UVZ, může Projektová rada v součinnosti se   Správní radou rozhodnout o vyloučení člena z TP UVZ. Vypořádání případných závazků člena TP UVZ bude řešeno v souladu se souvisejícími individuálními smlouvami uzavřenými k těmto aktivitám mezi členem TP UVZ  a vedoucím členem TP UVZ, jímž je Asociace pro vodu v krajině ČR.


Váš telefon:
Váš e-mail:
Jaký máte na nás dotaz: