Systém půda–voda v krajině. Srážkové poměry a evapotranspirace:
  Střeštík J., Rožnovský J.: Vývoj ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice za období 1961-2012
4 Doleželová M.: Příspěvek ke studiu srážkových extrémů s využitím údajů o intenzitě srážek
9 Knozová G.: Charakteristika přívalových srážek ve vybraných lokalitách na jižní Moravě v období 2003-2013
  Středová H., Štěpánek P., Novotný I., Krása J.: R FACTOR ASSESSMENT FOR THE AREA OF SOUTH MORAVIA
24 Šatala T.: Kvantita vodných zásob viazaných v snehu v povodí Hučavy
  Zahradníček P., Štěpánek P., Rožnovský J.: Trendy srážkových úhrnů
29 Vopravil J., Khel T., Havelková L., Novák P.: Nová klasifikace půd vzniklých v důsledku vodní eroze v systému BPEJ
Funkce lesa – interakce lesního a vodního hospodářství  

30

                 

 Vyskot I., Kozumplíková A.: Management hydrické a vodohospodářské účinnosti lesních ekosystémů

Management podzemních vod (včetně modelů)  

 21

              

 Soukalová E., Stolářová A.: Extrémy výskytu podzemních a povrchových vod

Extrémní situace v hydrologickém a spotřebním cyklu vody. Povodně
17 Novák P., Hejduk T.: Prevence před přívalovými povodněmi ve vztahu k působnosti obcí
  Gregar J.: Využití modelu SWAT jako nástroje managementu povodí

11

Kovář P., Hrabalíková M., Pešková J.: ŘEŠENÍ HYDROLOGICKÉ BILANCE POMORAVSKÉ NIVY V ÚSEKU HODONÍN-LANŽHOT MODELEM WBCM

Metody hodnocení a řízení rizik ve vodním hospodářství (vč. starých ekologických zátěží). Eroze
13 Kristenová H., Smolíková J., Váňová V., Novotný I., Papaj V., Holub J.: Protierozní kalkulačka – účinný nástroj ochrany půdy před erozí
7 Jakubis M.: Predikcia erózie brehu vodného toku metódou BEHI – NBS
8 Jakubisová M.: Modelovanie brehovej erózie metódou BSTEM v súvislosti s extrémnymi prietokmi
16 Němec J.: PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POZEMKOVÁCH ÚPRAVÁCH V SEVEROČESKÉM REGIONU
  Podhrázská J.: Degradace půdy erozí v podmínkách Jižní Moravy
22 Spáčilová B., Středová H., Thonnová P.: Vlhkostní poměry povrchu půdy na vybraných jihomoravských stanicích
25 Šimková J.: Využití modelu KINFIL pro hodnocení vlivu přírodních protierozních geotextilií na povrchový odtok

34

Žížala D.: Erozní události v portálu Monitoring eroze zemědělské půdy

Klimatická změna a strategie adaptace. Sucho a jeho dopady
5 Eliáš P.: Hodnotenie sucha prostredníctvom vegetácie
18 Novák V.: ČO JE TO FYZIOLOGICKÉ SUCHO A AKO HO KVANTIFIKOVAŤ?
20 Rehák Š., Kopčová L.: Hodnotenie oblastí z hľadiska potreby závlah
27 Treml P., Zahrádková S., Pařil P., Syrovátka V., Straka M., Polášek M.: Jak nejlépe detekovat výskyt sucha ve vodních tocích? Současné a budoucí možnosti analýzy sucha
15 Malý A.: Hydrologické projevy sucha 2012 na jižní Moravě
  pjatek I., Škvarenina J., Škvareninová J., Vido J., Hríbik, M.: ZHODNOTENIE TEPLOTY VZDUCHU A VODNEJ BILANCIE NA PRIEBEH KALAMITY PODKÔRNEHO HMYZU V OBLASTI TATRANSKEJ JAVORINY
  Voltr V., Froněk P., Hruška M.: Souvislost výnosů zemědělských plodin a sucha
  škvareninová J., Minďaš J., Škvarenina J., Vido J.: ČASOVÁ PREMENLIVOST´ VÝSKYTU HORÚCICH VĹN NA SLOVENSKU?
33 Zuzulová V., Šiška B., Vavrovič J.: Vývoj sucha na Slovensku hodnoteného podľa Palmerovho indexu závažnosti sucha v podmienkach meniacej sa klímy
14 Leštianská A., Střelcová K.: kvantifikácia rastovej odozvy klonov smreka obyčajného v závislosti od klimatických a pôdnych faktorov
10 Rožnovský J., Kohut M., Chuchma F., Hora P.: Potenciální Vláhová bilance jako ukazatel sucha
31 Zahradníček P.: Extrémně suchá epizoda srpen 2011 až květen 2012
2 Badalíková B., Bartlová J., Vymyslický, Červinka: Funkce meziplodin při ochraně půdy před vodní erozí
  Červinka J.: Problematika ošetřovaní hrází a poldrů zemědělskou technikou v krajině
6 Halířová J., Stierand P.: Výsledky pozorování režimu plavenin v povodí Labe
  Halířová J., Stierand P.: Změny transportu plavenin v povodí zemědělsky využívané krajiny
  Fiala R.: Výskyt povodní v obci Sloup na Blanensku
  Hrabalíková M., Kumhálová J.: Modelování ztráty půdy vodní erozí a její vliv na výnos plodin
12 Kozlovsky Dufková J.: Výpočet smyvu půdy pomocí vybraných empirických modelů vodní eroze
19 Pástorová A.: Analýza časovej variability jarných fenologických fáz proveniencií smreka obyčajného pochádzajúcich z troch rÔznych nadmorských výšok v rokoch 2010 – 2012
Pešková J.: Moderní systémy využívané k retenci a infiltraci srážkových vod v urbanizovaném území
23 Stradiot P., Kupec M., Rehák Š.: Priestorová diferenciácia retenčných a hydraulických parametrov pôd Borskej nížiny
  Svobodová K.: Studium odtoku v měřítku povdí a experomentální plochy – Národní park Bavorský les
26 Thonnová P., Středová H.: Hodnocení rizika výskytu sucha na Břeclavsku v období 1961 – 2010
32 Zeleňáková M., Purcz P., Soľáková T., Simonová D., Ondrejka Harbuľáková, V.: Kvantitatívne ukazovatele povrchových

 

Šiška B., Takáč J., Vavrovič J., Zuzulová V.: Variabilita prvkov klimatickej vodnej bilancie v podmienkach meniacej sa klímy na Slovensku

Ostatní studie:  

 3

Simulácia najtragickejšej lavíny na Slovensku a posúdenie možnosti jej výskytu v dnešných podmienkach

Martin Bartík ; Matúš Hríbik ; Jaroslav Škvarenina

28

Zhodnotenie výskytu sucha použitím indexu SPI v regióne Horného Požitavia

Jaroslav Vido, Ján Valach, Jaroslav Škvarenina