Vítejte na stánkách Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje.

ZÁPIS

 

z 1.zasedání Valné hromady  Technologické  platformy pro udržitelné vodní zdroje,  která se konala dne 11. 3. 2010 od 10,20 do 16.30 hodin v sídle TP – U Topíren 2, 170 41 Praha 7 -

v zasedací místnosti č. 403

 

A) Zasedání se zúčastnili:

 

 

Členové  TP UVZ

 

 

Zástupci členů

 

Asociace pro vodu v krajině České republiky

 

Ing. Vratislav Klokočník, tajemník AVK ČR

Ing. Jan Čermák, prezident, AVK ČR

Prof. Ing. Josef Říha, DrSc.

Ing. Jiří Šebestík

ABO valve, s.r.o.

 

Aqua Industrial s.r.o.,

Ing. Karel Křížek, jednatel

CITYPLAN  spol. s r.o.

Ing. Jana Caletková, PhD., Oddělení životního prostředí a kritické infrastruktury

OSC, a.s.

Ing.Miroslav Konečný, vedoucí divize řídících systémů, člen představenstva

DEKONTA, a. s.

Ing. Petra Najmanová

W&ET Team

-

GEOtest Brno, a.s.

Ing. Jan Hillerman

Hydro-X s.r.o. 

Ing.Martin Poštulka, jednatel

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. Tomáš Randák, PhD., vedoucí laboratoře environmentální chemie a biochemie

MEBIS spol. s r.o

Ing. Petr Mamula, CSc.

PROGEO, s.r.o.            

Ing.Jan Uhlík, PhD.

Povodí Labe, státní podnik

-

Povodí Vltavy, státní podnik

-

Student Science, s.r.o.    

Doc. RNDr. Evžen Amler, CSc. , jednatel s.r.o., ředitel Ústavu biofyziky 2.LF UK

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Ing. Jiří Hladík, Ph.D., ředitel

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.

Ing. Renata Fridrichová

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

RNDr. Jan Unucka, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ing. Faldýnová

W.P.E. a.s.

-

Závlahy Dyjákovice, s.r.o.

 

Ing. Jaroslav Benda, jednatel a ředitel

 

Partneři TP UVZ

 

 

Zástupci partnerů

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně

Dr. Ing. Pavel Čermák

ZVHS

-

ČHMÚ pob. Brno

 

RNDr. Ing.  Jaroslav Rožnovský, CSc. , ředitel 

 

Hosté

Ing. Petr Kolář, ředitel odboru rozvoje podnikatelského prostředí   Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Mgr. et Mgr. Lenka Hřebíčková, vedoucí Oddělení pro rozvoj spolupráce firem Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Ing. Jan Čermák, DrSc., nezávislý expert

 

B) Průběh valné hromady

 10:00 – 10:20    Prezence  účastníků

 10:20 – 12:30 

ÚVODNÍ  BLOK

1.       Zahájení, schválení programu zasedání – Ing. Jan Čermák

 

2.       Vystoupení Ing. Petra Koláře, ředitele odboru pro rozvoj podnikatelského prostředí  

       Agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest

- úvodní informace o náplni činnosti

- platformy zabezpečují poprvé, snaží se poskytovat nadstandardní poradenskou činnost

 

3.      Mgr. et Mgr. Lenka Hřebíčková, vedoucí Oddělení pro rozvoj spolupráce firem Agentury CzechInvest   ke  specifickým podmínkám veřejné podpory  zaměřené na TP

- krátká prezentace

- dne 29. března 2010 je plánována schůzka technologických platforem (TP)

- spolupráce s evropskými strukturami

- I. výzva - 16 žádostí podáno, 13 schváleno, 1 zamítnuta, 2 žadatelé odstoupili

- soupis platforem v 1. výzvě

- II. výzva – 20 žádostí registrováno, 13 podáno, 6 schváleno (včetně TP Udržitelné vodní

  zdroje)

- SVA (Strategická výzkumná agenda) – 50 stran  http://cordis.europa.eu/home_eu.htm/

  Od 12.10.2009 – již lze předložit faktury, ale do 1 roku zpracovat SVA

- V Evropě existuje 36 evropských TP

- forma podpory  členské provozní příspěvky – žádost – 75 % proplaceno

- proplácení členských příspěvků v evropských TP

 

 

 

4.      Celostní pohled na problematiku vodního hospodářství – úvod do problematiky přednesl Prof. Ing. Josef Říha, DrSc.

              -světová bilance sladké vody

              Každý občan 300 litrů denně jako součást potravy (potrav. Průmysl)

 

 

5.      Informace o činnosti  TP v přípravném období a návrh plánu aktivit pro 1. etapu řešení  – Ing. Jan Čermák

Příprava TP probíhala od září 2009, se zájemci o členství proběhly konzultace z nichž vzešly náměty na aktivity TP, řada z nic je uvedena ve studii proveditelnosti, kterou mají všichni členové k dispozici.

Projekt je rozdělen na 8 etap, pro každou z nich byl také zpracován podrobný rozpočet.

Mezi hlavní aktivity 1. etapy patří:

-         zpřesnění rozpočtu, úprava termínu zpracování SVA

-         vytvoření www stránek včetně anglické verze (která nebude plně identická s českou) a jejich uvedení do provozu

-         formulování pracovních náplní pracovníků aparátu TP a členů Správní rady

-         konstituování pracovních orgánů Správní rady (Ekonomické sekce a  Kontrolní sekce a zahájení jejich činnosti

-         zahájení činnosti Projektové rady a jejích pracovních skupin

-         detailní rozpracování aktivit zabezpečujících publicitu projektu

-         rozvoj kontaktů a spolupráce s externími relevantními subjekty v ČR i v EU

         Členové TP budou čtvrtletně informováni o aktivitách TP průběžnou zprávou  předsedy

         Projektové  rady.

 

6.      Představení a přijetí nových členů TP – RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.

12 členů pro VÚMOP v.v.i. (nový člen)

12 členů pro Závlahy Dyjákovice s.r.o. (nový člen)

12 členů pro TUB Ostrava – (nový člen)

 

12 členů pro ÚKZUZ Brno(partner)

12 členů pro ČHMÚ pob. Brno(partner)

12 členů pro ZVHS (partner)

12 členů pro konzultanta Ing.Jana Čermáka,DrSc.

 

 

7.      Základní principy spolupráce členů TP – etický kodex TP – RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.

              15 členů pro (včetně nových členů již přijatých)

 

13:20 – 16:30

PRACOVNÍ  BLOK - workshop

8.      Účel orgánů TP – jejich provázání s představenstvem a dozorčí radou vedoucího
člena TP – Asociace pro vodu v krajině ČR – finanční zabezpečení fungování TP
– Ing. Petr Mamula, CSc.

      Ing.Miroslav Konečný navrhl nechat posoudit právníkem, zda je text Smlouvy zcela

      v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku – zájmové sdružení

       právnických osob (v textu je, že i fyzické osoby mohou být řádným členem)

 

9.    Návrh členů orgánů TP a jejich schválení – Ing. Petr Mamula, CSc.

 

a) projektová rada

 

Ing. Jan Čermák

předseda PR

Na Strži 57, 140 00  Praha 4

mebis@mebis.cz     603 936 771

Ing. Václav Jirásek       

 

vjirasek@centrum.cz

RNDr. Lubomír Procházka

 

 

Mgr. Mark Rieder

 

 

dočasně neobsazeno

 

 

dočasně neobsazeno

 

 

dočasně neobsazeno

 

 

- Ing.Jan Čemák zdůvodnil důvody neobsazení všech sedmi členů: v PR by měli být

  zástupci aktivních členů,aktivity se postupně rozjíždějí, nelze předjímat kdo  a v jaké

  míře se zapojí, navíc je předpokládáno přistoupení dalších subjektů do TP

- navrhované 4 osoby zvoleny jednomyslně

- Ing.Miroslav Konečný navrhl nechat posoudit, zda volba jen 4 členů ze 7 PR, není

  v rozporu se Smlouvou

- pokud ne, budou zbývající 3 průběžně osoby dovoleny per rollam

 

b) správní rada

 

Ing. Petr Mamula, CSc

předseda  SR

Na Valech 16   160 00, Praha 6

603 572 759      p.mamula@volny.cz    

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský

místopředseda SR

 

Ing. Jiří Hladík, Ph.D

 

 

 

- navrhované 3 osoby zvoleny jednomyslně

- první zasedání správní rady v úterý 16.3.2010 od 13:00 hodin U Topíren + předseda PR

 

10. Přínosy TP pro její členy – Ing. Jan Čermák

 

11.  Komunikace v TP (www portál, hlasování per rollam, atd.) – Ing. Jiří Šebestík

- Později bude zvážena schránka na webu TP.

- Obvyklá lhůta na odpověď min.3 – max.7 dnů.

 

12.Vystoupení pověřených a/anebo statutárních zástupců členů TP (představení, očekávané přínosy pro členy TP, náměty k fungování a činnostem TP, návrhy pole vlastních aktivit apod.: Aqua industrial, City plan, OSC, Závlahy Dyjákovice, Geotest, Hydro X, Jihočeská univerzita, Mebis, Progeo, Student Science,VÚV TGM, VŠB TUB)

 

13.Členský příspěvek

- úvodní slovo Čermák – udržitelnost místo 5 let jen 3 roky, vyzval k návrhům na výši

- v diskusi k výši členského příspěvku vystoupili Ing.Miroslav Konečný , Ing.Martin Poštulka, v další diskusi navrženo 10.000 návrh/rok (4.000 – když platí v AVK ČR, kteří již uhradili příspěvek 6000,Kč ), termín úhrady stanoven na  15.4.2010.
Návrh byl jednohlasně schválen.

 

14.Tento zápis ověří  Uhlík + Caletková – jednomyslně schváleno.

 

15.Termín 2. zasedání  valné hromady navržen Ing.Poštulkou na měsíc  září 2010.

 Tento návrh byl  jednomyslně schválen.

 

 

 

 

 

 

Zapsali: Klokočník, Čermák, Mamula

Praha, 11.3.2010

 

 

 

 

 

Přílohy

a)      smlouva o sdružení s oskenovanými podpisy

b)      prezentace                     Hřebíčková

c)      etický kodex                  Rožnovský

d)      prezentace                      Říha

e)      prezentace                      Mamula

f)        text pravidla per rollam  Šebestík

 

 

 

 

Ověřili:

 

 

 

 

 

 

----------------------------------                                                ------------------------------------

 

Ing. Jana Caletková, Ph.D                                                  Ing. Jan Uhlík,Ph.D