Webový seminář: Redefining Value webinar

 

se koná v neděli 3. Července - 10-11 hod., nebo ve čtvrtek ve 14:00 hod.
Přihlásit se lze na:
... |
Přihlášení

 

 

Ve dnech 21. – 22. 6. 2018 proběhla

 

v Třeboni konference s mezinárodní účastí „Hospodaření s vodou v krajině“ ... | více

 

 

Od 26. do 31. srpna 2018 se koná ve Stockholmu Světový týden vody,

 

zaměřený na téma "Voda, ekosystémy a lidský rozvoj" ... | více

 

 

Čistá voda a kanalizace bude jedním z témat Politického fóra OSN,

 

které se odehraje v červenci 2018 v New Yorku. ... | více

 

 

Dne 25.1. 2018 se konal v zasedací síni GŘ Povodí Vltavy v Praze workshop,

 

jehož tématy byla:
a) rekapitulace aktivit realizovaných v rámci projektu TP UVZ – rozvoj I
b) nástin cílů a aktivit projektu TP UVZ – rozvoj II – v období 2014 – 2017
... |
více

 

 

Dne 25.1. proběhlo zasedání Valné hromady Asociace pro vodu v krajině ČR

 

v rámci kterého bylo veřejným hlasováním zvoleny orgány projektu „Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje – rozvoj II“ ... | více

 

 

V lednu 2018 byly zahájeny aktivity projektu Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje – rozvoj II

 

projekt je podporován Evropskou unií prostřednictvím MPO - OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020 – programu podpory Spolupráce – Technologické platformy. ... | více

 

 

Konference „Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR a EU - příležitosti a rizika“

 

se uskutečnila 3.12.2014 v budově Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5 ... | více

 

 

WssTP annual Brokerage and WssTP Working Groups 

Nominovaní experti TP UVZ se připravují na aktivní účast na WssTP annual Brokerage and WssTP Working Groups ... | více

 

Vodohospodářská exkurze revitalizace krajiny se zaměřením na vodní složku  

 

Čtvrtek 23. 10. 2014 

·         odjezd v 8:00 Hotel Vladimír, příjezd do Vodňan cca v 11:30  ... | více

 

 

Česká bioklimatologická společnost

Soubor studií – Dopady klimatické změny na vodu v krajině – Brno, březen 2014 ... | více

 

Workshop 6. 5. 2014 Tackling Challenges in Environmental Water Research:
International and Regional Cooperation

The workshop will be moderated by Ms. Michaela Vlková, Deputy Head of Office, CZELO ... | více

 

Workshop 5. 5. 2014  Current Challenges and Opportunities in Environmental Water Research

 

The workshop will be moderated by Mr. Jan Čermák, Senior Expert of the Czech Technology Platform on Sustainable Water Resources ... | více

 

 

International Preparation Workshop

Danube Basin Landscape and Rural Cluster / Platform 10-11.03.2014, Budapest ... | více

 

Projekty TPUVZ realizované v roce 2014  

 

V průběhu roku 2013 byly v rámci aktivit Technologické platformy pro trvale udržitelné vodní zdroje, vycházejících z Implementačního akčního plánu TP UVZ inicializovány následující projekty ... | více

 

 

Czech - Norwegian Research Programme

NÁVRH PROJEKTU

Project introduction (Type of research project: applied research, joint research project, the project is interdisciplinary etc.) In this section introduce the basic principles of the research, development and innovation project, and justify its uniqueness and originality. From this part the evaluators of the project proposal must determine in particular what exactly the main idea and  ... | více

 

THE NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SOCIENCES MDCCCLIX  

The Norwegian University of Life Sciences will be an internationally

renowned and innovative university for life sciences, environment

and sustainable development... | více

 

 

Crop Research Institute

Public research institution under the auspices of Ministry of Agriculture... | více

 

Project proposal by ENKI, o.p.s. for 16th September 2013 meeting  

Role of vegetation in dissipation of solar energy and water cycle. Comparasion of agriculture crops and dense wetland vegetation. ... | více

 

Czech University of Life Sciences

 

Basic numbers: 25000 students, 2000 foreign from 125 countries, 18 Master programmes in English, 18 PhD programmes EN... | více

 

WORKSHOP 26.9.2013, 9:00 – 16:00 VUMOP – Praha-Zbraslav  

Projekty: Optimization of land use in urban areas due to a potential load by risky substances; Stabilization of areas contaminated by industry; Long term unused brownfield areas utilizationl ... | více

 

WORKSHOP 25.9.2013, 13:00 – 17:00 VUMOP – Praha-Zbraslav

 

Téma: spolupráce se spol. Geological Survey of Norway (NGU) – Norsko... | více

 

WORKSHOP 17.9.2013, 8:30 – 13:00 ČZU – Fakulta životního prostředí

Téma: spolupráce se spol. Bioforsk – Norsko

(Restoration of mining landscape – naturale industrial – technological measures for renewal, Enhancing water retention and implementing close-to-natural treatment of acid mine  ... | více

 

WORKSHOP 16.9.2013, 14:00 ČZU – Fakulta životního prostředí

 

Téma: iniciace projektů a spolupráce se spol. Bioforsk - Norsko

Sanace území po těžbě uhlí s důrazem na řešení hydrologických problémů (hydrická rekultivace)

Úvod ke koordinaci realizace Implementačního akčního plánu ... | více

 

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ KONFERENCE

Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů.

Konference se konala pod zátšitou Ministerstva životního prostfiedí ČR a primátora města Mostu.

Konferenci pořádala ENKI, o.p.s. ve spolupráci s Technologickou platformou pro udržitelné vodní zdroje ... | více

 

Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů – konference 16. - 18. dubna 2013, Most

 

Konference byla spolupořádána Technologickou platformou pro trvale udržitelné vodní zdroje a ENKI,o.p.s. která je členem TP UVZ  a  která byla  organizačním realizátorem

 ... | více

 

Obecně je posláním Technologické platformy pro trvale udržitelné vodní zdroje (TP UVZ) především přispět k dlouhodobé konkurenceschopnosti českého průmyslu a podnikatelských subjektů aniž by bylo nutné omezovat přístup k vodě ostatním spotřebitelským skupinám. Prakticky pro všechna odvětví průmyslové výroby a také pro vodní energetiku a dopravu je  kvantitativně, kvantitativně i časově přiměřená dostupnost vodních zdrojů limitujícím faktorem jejich fungování.

Doposud většinou nebyly v disponibilitě vodních zdrojů zaznamenávány dlouhodobé a významné problémy, tato situace se ale může v řádu let výrazně změnit jak vlivem klimatické změny, tak i v důsledku narůstající spotřeby.

Průmysl a  doprava jsou naopak spolu s dalšími odvětvími národního hospodářství  velmi významnými účastníky vodního cyklu. Jejich provázanost spočívá zejména v závislosti průmyslu na disponibilitě vodních zdrojů pro produkci výrobků a výkonů  a naopak  technická úroveň subjektů průmyslového podnikání výrazně ovlivňuje vodní zdroje přímo kvalitu odpadních vod i nepřímo cestou znečišťování.životního prostředí.

Asociace pro vodu v krajině ČR, která je iniciátorem (a vedoucím členem)  TP UVZ již v roce  2007 identifikovala  problémy a nedostatky v oblasti managementu vodních zdrojů, jejichž negativní dopady mohou být umocněny s postupující klimatickou změnou. Proto byl založen v AVK ČR dlouhodobý program Voda 2100, mezi jehož aktivity patří také založení TP UVZ.

 

Konkrétně  posláním TP UVZ je zakládání a rozvoj nových přístupů, potřebných pro dosažení trvalé udržitelnosti vodních zdrojů v ČR  cestou

-         sdílení vizí  a systematické spolupráce klíčových hráčů v oboru

-         uplatňování celostního (holistického) přístupu

-         identifikace a plné akceptování nových problémů v oboru i nových metod jejich řešení

-         účast na návrzích evropských dokumentů strategického vývoje a rámcových programů

 

Základními cíli TP UVZ  jsou:

-         harmonizace aktivit výzkumu a  vývoje, VŠ, státních podniků a  podnikatelské sféry

-         iniciování nových zadání pro oblast vědy a výzkumu,

-         zapojení do Evropské technologických platformy,

-         začleňováním do mezinárodních aktivit a týmů nebo sítí, zpracování Strategické výzkumné agendy a Implementačního akčního plánu.

 

Dne 1.12.2011 bylo zahájeno řešení projektu  Modernizace výuky oboru Vodní hospodářství.

Tento projekt je "subdodávkou" pro celkový projekt Univerzity J.E.Purkyně v Ústí n.L., jímž je "Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí" (CZ.1.07/2.2.00/28.0205), a který je financován v rámci programů MŠMT  z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - IPo - oblast podpory 2.2. Doba řešení: 1.12.2011 - 31.11.2014.

Projekt Modernizace výuky oboru Vodní  hospodářství je řešen jako nezávislá Klíčová etapa č.4,  AVK ČR je v tomto projektu v pozici partnera s příspěvkem (cca 3,8 mil.Kč).

Průběh řešení:

Aktivity realizované ve 3. čtvrtletí  2013

a) Dokončení 2 studijních textů: Encyklopedie vodního hospodářství I – Voda jako složka biosféry, (Prof. Ing. Josef  Říha DrSc.) a Udržitelné  systémy  veřejných  vodovodů  a  veřejných  kanalizací  (Prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl)

 

b) Rozpracování 2 skript: Encyklopedie vodního hospodářství II – Vodohospodářská infrastruktura (Prof. Ing. Josef  Říha DrSc.) a Regenerace  a  ochrana  krajiny (Doc.RNDr. Jan Pokorný, CSc.) oba budou dokončeny ve čtvrtém čtvrtletí 2013.

 

c) Příprava a zahájení zpracování dalších 3 skript.

 

d) Příprava odborné zahraniční exkurze (jaro 2014)

Analýza zahraničních informačních zdrojů a následná příprava podkladů pro workshop „Možnosti a limity účasti  v systému EU – Joint Programming.“ ,  který budou v UJEP – FŽP realizovány podle požadavku vedení fakulty.

 

 

Sdružení Technologická platforma pro trvale udržitelné vodní zdroje (TP UVZ) vzniklo v souladu s  iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 týkající se vytvoření technologických   platforem., publikované v COM(2004) 353 final. (Science and technology, the key to Europe's future - Guidelines for future European Union policy to support research)

 

Technologická  platforma  pro  trvale  udržitelné  vodní  zdroje je podporována  Operačním programem podnikání  inovace. O podporu požádala zakládající člen TP UVZ - Asociace pro vodu v krajině ČR v rámci II,. Výzvy  programu Spolupráce –   Technologické platformy, která byla vyhlášena jako součást OPPI – programu SPOLUPRÁCE - prioritní osy  5 – Prostředí pro podnikání.

 

Průběh schvalování projektu

1.10.2009 17:29

 

Systémem ISOP CENTRUM byla úspěšně přijata registrační žádost. Žádosti bylo přiděleno registrační číslo "5.1 SPTP02/016".

7.12.2009 21:46

Systémem ISOP CENTRUM byla úspěšně přijata doplněná plná žádost."5.1 SPTP02/016".

10.2.2010 12:32

Vážený žadateli, na základě formální a věcné kontroly Vaší žádosti a jejího projednání na hodnotitelské komisi SCHVÁLILO Ministerstvo průmyslu a obchodu Vaši žádost o poskytnutí dotace k Vašemu projektu s registračním číslem 5.1 SPTP02/016.

16.2.2010 13:45

Projekt byl schválen OISF. Dokument "17_14_F_Podmínky poskytnutí dotace pro projekt" bude v nejbližší době zaslán poštou.

 

Technologická  platforma  pro  trvale  udržitelné  vodní  zdroje ( TP UVZ)  je zájmovým sdružením právnických osob, které uzavřely 30.11.2009 Smlouvu o sdružení. TP UVZ  je bez právní subjektivity. TP UVZ  nemá stanovy, jejich funkci plní Smlouva o sdružení.

 

Vedoucím sdružení je první účastník sdružení - Asociace pro vodu v krajině České republiky.

Vedoucí účastník dostal od ostatních členů  sdružení  výslovné zplnomocnění, na jehož základě zejména také:

a)      zastupuje sdružení a je jeho jménem oprávněn jednat v ústním i písemném styku,

b)      zastupuje účastníky sdružení ve všech věcech týkajících se schvalování, proplácení a vykazování výdajů sdružení,

c)      vyhotovuje finanční plán a pravidelně informuje členy o hospodaření,

d)      zodpovídá za řízení, koordinaci a administraci projektu TP UVZ,

e)      vede účetnictví sdružení, zodpovídá za oddělené vedení evidence o přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění sdružení  (otevřel nový bankovní účet, který je používán  pouze pro činnost sdružení, a to k zajištění financování společných výdajů sdružení, přijímání  plateb a placení za výkony i k provádění dalších finančních operací sdružení TP UVZ)

 

 

Základním dokumenty TP UVZ  Smlouva o sdružení, Stanovy ... | více1, více2

 

1. zasedání Správní rady TP UVZ

 

Zápis z 1. zasedání Správní rady Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje, která se konala  16. 3. 2010 ... | více

1. zasedání Valné hromady TP UVZ

Zápis z 1.zasedání Valné hromady  Technologické  platformy pro udržitelné vodní zdroje,  která se konala dne 11. 3. 2010 od 10,20 do 16.30 hodin v sídle TP – U Topíren 2, 170 41 Praha 7 ... | více