Asociace pro vodu v krajině České republiky, z. s.

Projekt: Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje - rozvoj II

Projekt: Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje - rozvoj II

Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje (TP UVZ) byla založena v roce 2009,v souladu s iniciativou EK-COM 2004 353 final.TP UVZ, jako jakékoliv jiné ETP,má za cíl přispět k rozvoji společných vizí a k definování priorit výzkumu a inovací ve vodním hospodářství, k prosazování celostního přístupu inteligentních metod při posuzování a řešení problémů udržitelnosti dobrého stavu vodních zdrojů v ČR a zkvalitňování spolupráce mezi výzkumnou a uživatelskou sférou a její internacionalizace.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší otázky trvalého zabezpečení vodních zdrojů v ČR. Stále častěji jsou předkládány důkazy postupně narůstajícího nedostatku vody (vodního stresu) v řadě částí světa. Vodní komponenta životního prostředí má multifunkční funkce a vlastnosti. Implicitně je v ní zakódován konfliktní potenciál. Vodohospodářské objekty a služby podléhají režimu kritické infrastruktury. Voda představuje strategický faktor konkurenceschopnosti, vyžaduje monitoring, rizikovou analýzu a vstupuje do rozhodování. Rozhodovací proces je multidimenzionální a silně kontroverzní. Objektivní hrozbu představuje narůstající faktor klimatické změny. Neúspěch při zajišťování vody znamená prakticky jistotu ekonomického úpadku. Na vodě závisí zdraví, blahobyt i bezpečnost. V nacházejících dvou desetiletích se počet spotřebitelů ve světě rozroste o tři miliardy osob, což bude mít za následek zrychlení úbytku přírodních zdrojů a zostření boje o ně. V žádném sektoru není tato rostoucí nerovnováha tak akutní, jako v oblasti vodního hospodářství. Nedostatek vody negativně ovlivní stabilitu a udržitelný rozvoj nejen států, v nichž je již dnes projevuje jako chronický, reálně ohrožena je i Česká republika.

Jaké jsou příčiny problému?

Celosvětová vodní krize je reálná a patrná na první pohled. Potvrzují to řeky jako Colorado, které již nedotečou do moře, vyčerpané podzemní vody na Arabském poloostrově i jinde nebo znečištěné vodní plochy jako jezero Tchaj-chu, jedna z největších zásobáren sladké vody v Číně. Důvod tohoto stavu lze hledat v přírodních podmínkách a dalších objektivních vlivech. Hlavní principiální příčinu mnozí vidí v tom, že voda se stala součástí lineárního systému, v němž je postupně více a více znečišťována, což znemožňuje její další využití. Toto plýtvání se zdroji není zdaleka symptomatické pouze pro vodu, nehospodárně lidstvo zachází prakticky se všemi zdroji. Reakcí na tuto skutečnost je takzvaná kruhová (cirkulární) ekonomika, k níž byly v polovině roku 2015 zahájeny Evropskou komisí konzultace, zaměřené na legislativní, finanční a další nástroje jejího uplatnění. V ČR i v současné době vysoký počet výskytů bodového i difusního znečištěných zdrojů vody. Je to stále ještě důsledek ne vždy odpovědného nakládání s chemickými látkami, přípravky a odpady v minulém i předminulém století ale i neodpovědným přístupem jak v oblasti průmyslové a zemědělské výroby, tak ve sféře komunální. Periody snížené dostupnosti dostatku vody má negativní vliv nepříznivé rozložení dešťových srážek v čase. Některé lokality v ČR jsou zasahovány přívalovými dešti a povodněmi a naopak je zaznamenáván deficit sněhu, který je důležitým faktorem doplňování zásob podzemních vod. Zdroje podzemní vody jsou navíc ohrožovány nedodržováním předpisů při zakládání staveb, i hlubokými vrty, prováděnými při zavádění ?ekologických? způsobů vyhřívání budov.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích cestou další prohlubování koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v oblasti VaVaI. Jedním z nástrojů, sloužících k rozvoji mezioborových týmů expertů z různých výzkumných organizací jsou polostrukturované dotazníky, které zpřesňují přehled o disponibilitě a zájmu respondentů o práci v kombinovaných ad hoc týmech. Touto cestou jsou také získávány podklady k expertním analýzám apod. Velmi nepříznivá je v oblasti přírodních věd mezinárodní spolupráce. Proto dalším cílem je její podpora, iniciace zejména formou účasti na projektech programu H2020 a dalších evropských programů. Tento cíl bude podpořen dalším zintenzívněním spolupráce s relevantní ETP, kterou je European Water Platform (WssTP), v níž jsme aktivními členy, podíleli jsme se na tvorbě strategického materiálu Blue Print, formulujeme náměty témat pro další výzvy H2020 apod. Prostřednictvím WssTP komunikujeme i s dalšími potenciálními partnery v EU. Ve zintenzívnění spolupráce s Asociací inovačního podnikání ČR budeme hledat možnosti užší spolupráce s podnikatelskými subjekty. Bariéry rozvoje užší kooperace jak v rámci ČR, tak směrem k zahraničí jsou i v postojích některých míst státní správy, TP UVZ se bude snažit cílenými propagačními akcemi tento stav zvrátit. Mezi hlavní cíle patří rozvoj a sdílení znalostí a informací a propagace inovativních přístupů a postupů. Mezi principiální aktivity bude další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů reflektující rychle se rozvíjející znalostní základnu a současně vznikají nová témata k řešení. Důležitou a tradiční aktivitou je iniciace dalších výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných v SVA a IAP jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj. Zvýšená pozornost bude věnována publicitě a propagaci výsledků TP UVZ.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Změn bude dosaženo aplikací výsledků studie, kterými bude a) návrh k adoptování evropského jednotného monitoringu sucha i v ČR (Index CDI - Combined Drought Indicator), který je výstupem evropské observatoře sucha EDO (European Drought Observatory) při Joint Research Centre (JRC)., b) tvorba strategie pro boj se suchem v ČR bude doporučeno uplatnění celostní přístupu, který budekombinovat opatření k řízení poptávky po vodě, optimalizaci existujících zdrojů v rámci koloběhu vody a vytváření nových zdrojů. c) návrh národní strategie boje proti suchu je fatálně opomíjeno ekonomické hledisko na pozadí principů CBA a SCBA., kde bude doporučeno jeho zavedení a bude doporučeno upravení legislativy ČR tak, aby nemohlo dojít k masívnímu exportu podzemních vod apod.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

organizování seminářů pro obce, projektanty, zaměřených na řešená témata, 2. Rozvoj stávající mezinárodní spolupráce prostřednictvím trvalého zastoupeni v evropských pracovních skupinách Evropské vodní platformy ? WssTP a členství v NATUREEF-Go International (9klastrů z 9 zemí), 3.TP UVZ připravena prezentovat dílčí aktuální témata na workshopech, konferencích seminářů, 4. Budou diseminovány a propagovány poznatky 6-ti k 1.5.2016 ukončených projektů, vyřešených různými členy platformy řešených různými členy platformy, 5. Bude zabezpečena informovanost odborné veřejnosti o průběžných poznatcích k 1.5.2016 běžících projektů, řešených různými členy TP UVZ, Sledování a uplatňování průběžných výsledků a propagace projektů, iniciovaných TP UVZ, kterým bude přiznána veřejná podpora k 1.5.2016 bylo podáno 13-ti projektů, 7. Zpracování odborných studií, reflektujících aktuální potřebu, 8. Uspořádání 6-ti konferencí, 9. Prosazování strategických cílů TP UVZ prostřednictví organizací, kde jsme aktivními členy AIP Ř, CBCSD, 10. Osvětové akce pro Vyšší odborné školy, 11. Publicita, propagace. Popis realizačního týmu projektu : Ing. Jan Čermák. Iniciace a zakládání a koordinace projektů VaVaI. V roce 1995 získal registraci v bruselském Central Consultancy Register. Od roku 1999 je externí expert evaluátor EK - DG Research and Innovation (EE19981A26046) pro posuzování RP EK, je členem vedení AIP ČR a vedoucím PS VH CBCSD (www.cbcsd.cz) od r. 1997 je předsedou Asociace pro vodu v krajině ČR a od r. 2009 je výkonným manažerem TP UVZ. Ing. Ivan Pokorný. Má zkušenosti s vedení projektových týmů a koordinací projektů, se zaváděním nových technologií a metodik. Je držitelem GREEN BELT CERTIFIKACE a BLACK BELT CERTIFIKACE. Zabezpečuje ekonomické řízení a administraci TP UVZ. Dalšími členy realizačního týmu budou účetní, koordinátor a administrativní pracovník. V rámci projektu budou využíváni odborní experti pro fakultativní činnosti: prof. Ing. Josef Říha, DrSc.-expert pro teorii a metodologii hodnocení vlivů činností (EIA/SEA) na životní prostředí, hydrologii a vodní hospodářství, multikriteriální rozhodovací analýzu, interakci ekonomiky a ekologie. doc.PhDr. Richard Papík, PhD.-expert v oblasti zpracovávání informací a porozumění textu?rešeršní metody, on-line systémy, informační podpora vědy, výzkumu. Je členem ÚKR ČR, VR NK ČR, OR informační vědy FF UK, Rady Knihovny AV ČR atd. Prof.Dr.Ing. Miroslav Kyncl expert TUO-VŠB, vedoucí odd.Technologie hospodaření s vodou, je místopředsedou představenstva SOVAK a SVH ČR. Ing. Petr Mamula, CSc.-expert, inženýr chemie-organický technolog. Zkušenosti z organizování mezinárodních konferencí a jednání. Bude koordinovat připravovanou spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy. Ing. Jana Caletková, Ph.D.-expert v oblasti technického a biologického zaměření-ekohydraulika, zkušenost s vedením mezinárodních projektů, s prezentacemi na zahraničních i českých konferencích. Dalšími členy skupiny expertů jsou Ing. Břetislav Skácel, doc. Ing. Dr. Milada Šťastná a doc.RNDr. Jan Pokorný, CSc., kteří zastupují TP UVZ v PS Evropské asociace pro vodu (WssTP).

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Všemi dosažitelnými implementačními a propagačními prostředky.

V čem je navržené řešení inovativní?

Inovativnost řešení spočívá v celostním a multioborovém pojetí, v provázání vnímání problémů praxe s analytickými postupy ze sféry VaVaI, v systematickém rozvíjení mezinárodní spolupráce a v budování partnerství s inovačně zaměřenými institucemi (Asociace inovačního podnikání, Česká podnikatelská rada apod.), v zapojování studentů a doktorandů.

Jaká existují rizika projektu?

Projekt nemá výrazná rizika. Největší rizikem je zastavení financvání